جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/03/25

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 14,596 7.05 5,376 1.61 5,407 1.61 5,483 1.6
اوراق مشارکت 163,435 78.92 319,494 95.74 319,351 95.15 319,074 93.01
سپرده بانکی 27,758 13.4 7,824 2.34 10,038 2.99 17,782 5.18
وجه نقد 15 0.01 11 0 16 0 20 0.01
واحد صندوق 4,144 2 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -2,868 -1.38 991 0.3 826 0.25 701 0.2
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 11,721 5.66 4,048 1.21 4,051 1.21 4,039 1.18