دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 تامین سرمایه لوتوس پارسیان(سهامی عام) 4,800 %48.00
2 پژوهشگاه رویان 4,500 %45.00
3 موسسه خیرین پژوهش سلامت رویان 700 %7.00