هزینه های صندوق

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری لوتوس رویان به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند:

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه
1 هزینه های تاسیس(شامل تبلیغ پذیره نویسی) معادل 0.005 درصد از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 100میلیون ریال با ارائۀ مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
2 هزینه های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ 50.000.000 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارایۀ مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
3 کارمزد مدیر ساالنه یک درصد از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام تحت تملک به عالوه دو در هزار(0.002) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت به استثنای سپرده و گواهی سپرده بانکی
4 کارمزد متولی ساالنه 1 در هزار(0.001) درصد از متوسط روزانۀ ارزش خالص داراییهای صندوق که حداقل 60.000.000 میلیون ریال و حداکثر 115.000.000 میلیون ریال خواهد بود *
5 حق الزحمه حسابرس سالانه مبلغ ثابت 170 میلیون ریال
7 حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق معادل 0.1 درصد ارزش خالص داراییهای صندوق میباشد. ** بر اساس ابلاغیه شماره 12020173
8 حق پذیرش و عضویت درکانون ها ... معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور مشروط براینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد
9 هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها 470.000.000 ریال به عنوان بخش ساالنه ، 9.000 ریال بابت هر مشتری فعال(دارای واحد سرمایه گذاری)در هر سال ، 2000 ریال بابت صدور و ابطال 4 -ضریب ساالنه از خالص ارزش روزانه دارایی های : از صفر تا 30.000 میلیارد ریال=0.00005، از 30.000 تا 50.000 میلیارد ریال=0.00003، از 50.000 میلیارد به بالا=0.000001
10 کارمزد ثبت و نظارت بر سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق با ابلاغیه سازمان

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده
کارمزد صدور مبلغ ٠ ریال برای صدور هر گواهی سرمایه گذاری (در صورتیکه صدور گواهی سرمایه گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده باشد ,کارمزد صدور به سرمایه گذار تعلق نمی گیرد ) مدیر
کارمزد ابطال الف ) بخش ثابت : مبلغ ٠ ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری ب ) بخش متغیر : علاوه بر مبلغ بند الف مبالغ زیر : مدیر