نمودار‌ها

نمودار مقایسه‌ای بازده صندوق و بورس از ابتدای تاسیس

نمودار مقایسه‌ای بازده هفتگی صندوق و بورس

نمودار مقایسه‌ای بازده هفت روز گذشته صندوق و بورس

قیمت صدور، ابطال و ارزش آماری هر واحد سرمایه گذاری

نمودار ترکیب داراییهای صندوق

سهم صنایع در سبد دارائیهای صندوق