اخبار

عنوان تاریخ درج
حاضرین در مجمع امیدنامه ای صندوق مورخ 1400/03/22 1400/03/22
حاضرین در مجمع اساسنامه ای صندوق مورخ 1400/03/22 1400/03/22
حاضرین در مجمع سالانه صندوق مورخ 1400/03/22 1400/03/22
دعوت به مجمع صندوق نیکوکاری لوتوس رویان مورخ 1400/03/22 1400/03/11
دعوت به برگزاری مجمع صندوق نیکوکاری لوتوس رویان مورخ 1400/03/22 1400/03/11
دعوت به برگزاری مجمع سالانه تصویب صورت های مالی منتهی به 1399/12/30 مورخ 1400/03/22 1400/03/11
دعوت به مجمع صندوق نیکوکاری لوتوس رویان مورخ 1400/03/22 1400/03/09
دعوت به برگزاری مجمع صندوق نیکوکاری لوتوس رویان مورخ 1400/03/22 1400/03/09
دعوت به برگزاری مجمع سالانه تصویب صورت های مالی منتهی به 1399/12/30 مورخ 1400/03/22 1400/03/09
تقسیم سود سه ماهه منتهی به 30 اسفند 1399 1400/01/07
تشکیل مجمع مورخ 1399/10/24 1399/10/24
برگزاری مجمع مورخ 1399/10/24 1399/10/14
تقسیم سود سه ماهه منتهی به 30 آذر 1399 1399/10/01
برگزاری مجمع مورخ 1399/07/23 1399/07/29
برگزاری مجمع مورخ 1399/07/23 1399/07/29
دعوت به برگزاری مجمع مورخ 1399/07/23 1399/07/16
تشکیل مجمع مورخ 1399/07/16 1399/07/16
دعوت به برگزاری مجمع مورخ 1399/07/16 1399/07/13
دعوت به برگزاری مجمع مورخ 1399/07/23 1399/07/13
برگزاری مجمع مورخ 1398/06/23 1399/07/06
تقسیم سود سه ماهه منتهی به 31 شهریور 1399 1399/07/01
تشکیل مجمع مورخ 1399/06/01 1399/06/02
برگزاری مجمع مورخ 1399/01/06 1399/05/20
تقسیم سود سه ماهه منتهی به 31 خرداد 1399 1399/04/01
حاضرین مجمع صندوق رویان 99.03.10 1399/03/12
حاضرین مجمع صندوق رویان 99.03.10 1399/03/12
برگزاری مجمع مورخ 1399/03/10 1399/02/23
برگزاری مجمع مورخ 1399/03/10 1399/02/23
برگزاری مجمع مورخ 1399/03/10 1399/02/23
تقسیم سود سه ماهه منتهی به 1398/12/29 1399/01/06
تقسیم سود سه ماهه منتهی به 30 آذر 1398 1398/10/01
برگزاری مجمع مورخ 1398/09/06 1398/09/09
برگزرای مجمع صندوق مورخ 13980906 1398/08/26
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1398/07/30 1398/08/04
تقسیم سود سه ماهه منتهی به 31 شهریور 1398 1398/07/01
برگزاری مجمع مورخ 1398/06/23 1398/06/24
برگزاری مجمع مورخ 1398/06/23 1398/06/11
تقسیم سود سه ماهه منتهی به 31خرداد 1398 1398/04/03
حاضرین مجمع مورخ 1398/03/22 1398/03/22
حاضرین مجمع سالانه مورخ 1398/03/22 1398/03/22
برگزاری مجمع مورخ 1398/03/22 1398/03/12
برگزاری مجمع سالانه مورخ 1398/03/22 1398/03/12
تغییر هویت دیداری صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری لوتوس رویان 1398/02/21
سود سه ماهه منتهی به 29 اسفند 1397 1398/01/05
تقسیم سود سه ماهه منتهی به 1397/09/30 1397/10/01
برگزاری مجمع مورخ 1397/07/07 1397/07/07
تقسیم سود سه ماهه منتهی به 1397/06/31 1397/07/01
برگزاری مجمع صندوق نیکوکاری لوتوس رویان در تاریخ 97/07/07 1397/06/25
تقسیم سود منتهی به 97/03/31 1397/04/02
حاضرین مجمع مورخ 97/03/19 1397/03/20
برگزاری مجمع سالانه مورخ 97/03/19 1397/02/30
واریز سود زمستان 1396 1397/01/08
واریز سود پاییز ٩٦ 1396/10/02
حاضران مجمع ١٥ آبان 1396/08/15
برگزاری مجمع 1396/08/06
تغییر نرخ سود متعلق به سرمایه گذاران 1396/06/21
حاضرین مجمع مورخ ٠٧/٠٥/١٣٩٦ 1396/05/08
دعوت به مجمع مورخ ١٣٩٦/٠٥/٠٧ 1396/04/31
مجمع سالانه 1396/02/30
دعوت به مجمع سالانه 1396/02/20
شروع دوره پذیره نویسی 1395/10/15
مجمع تغییر حداقل واحدهای صندوق نزد سرمایه گذاران 1395/10/15