گزارشات مدیر اجرا

عنوان تاریخ درج
اظهار نظر حسابرس در خصوص وجوه مصرفی مدیر اجرا در سال 1398 1399/09/01
گزارش مدیر اجرا در خصوص وجوه مصرفی 1398 1399/08/24
اظهار نظر متولی در خصوص وجوه مصرفی مدیر اجرا در سال 1398 1399/08/10
اظهار نظر حسابرس در خصوص وجوه مصرفی مدیر اجرا در سال 1398 1399/08/05
گزارش مدیر اجرا در خصوص وجوه مصرفی 1398 1399/07/29
اظهار نظر متولی در خصوص وجوه مصرفی مدیر اجرا در سال 1398/09/30 1399/07/29
اظهار نظر حسابرس در خصوص وجوه مصرفی مدیر اجرا در سال 1398.06.31 1399/07/15
اظهار نظر متولی در خصوص وجوه مصرفی مدیر اجرا در سال 1398.03.31 1399/07/02
گزارش وجوه مصرفی مدیر اجرا در سال 1398.03.31 1399/07/02
اظهار نظر متولی در خصوص وجوه مصرفی مدیر اجرا در سال 1398 1399/06/17
اظهار نظر حسابرس در خصوص وجوه مصرفی مدیر اجرا در سال 1398 1399/06/03
اظهار نظر متولی در خصوص وجوه مصرفی مدیر اجرا در سال 1398 1399/05/27
گزارش وجوه مصرفی مدیر اجرا برای سال 98 1399/05/26
گزارش وجوه مصرفی مدیر اجرا پژوهشگاه رویان سال 98 1399/04/31
تایید حسابرس برای گزارش مصرف وجوه مدیر اجرا گزارش سالانه 98 1399/03/17
تایید حسابرس برای گزارش مصرف وجوه مدیر اجرا 98 1399/03/17
گزارش سالانه وجوه مصرفی مدیر اجرا سال 98 1399/03/13
تایید متولی جهت گزارش وجوه مصرفی مدیر اجرا 98 1399/03/13
گزارش وجوه مصرفی مدیر اجرا سال 98 1399/03/13
گزارش وجوه مصرفی مدیر اجرا 98 1399/03/07
گزارش وجوه مصرفی مدیر اجرا در سال 1397 1398/09/26
اظهار نظر حسابرس در خصوص وجوه مصرفی مدیر اجرا در سال 1397 1398/09/26
اظهار نظر متولی در خصوص وجوه مصرفی مدیر اجرا در سال 1397 1398/09/26
اظهارنظر متولی در خصوص گزارش مدیر اجرا در سال 1397 1398/04/30
گزارش وجوه مصرفی مدیر اجرا در سال 1397 1398/04/30
اظهار نظر حسابرس در خصوص وجوه مصرفی مدیر اجرا در سال 1397 1398/04/30
نظر متولی در مورد گزارش 3 ماهه پاییز 1396 مدیر اجرا 1397/01/18
نظر متولی در مورد گزارش 3 ماهه پاییز 1396 مدیر اجرا 1397/01/18
نظر حسابرس در مورد گزارش 3 ماهه پاییز 1396 مدیر اجرا 1397/01/07
گزارش 3 ماهه پاییز 1396 مدیر اجرا 1396/12/15
گزارش 3 ماهه پاییز 1396 مدیر اجرا(معرفی پروژه ها) 1396/12/15
نظر حسابرس و متولی در گزارش بهمن ماه مدیر اجرا 1396/11/15
گزارش 3 ماهه تابستان 1396 1396/11/09
نظر حسابرس و متولی در گزارش آبان مدیر اجرا 1396/09/08
گزارش مدیر اجرا آبان 96 1396/09/08
گزارش 3 ماهه بهار 1396 مدیر اجرا 1396/04/18
گزارش 3 ماهه زمستان 1395 مدیر اجرا 1396/02/03