صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 30 اسفند 1399صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری لوتوس رویان(حسابرسی شده- با اصلاحات ) 1400/03/25
صورت های مالی منتهی به 30 اسفند 1399صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری لوتوس رویان(حسابرسی شده- بعد از برگزاری مجمع) 1400/03/25
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1400/02/31 1400/03/17
صورت های مالی منتهی به 30 اسفند 1399صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری لوتوس رویان(حسابرسی شده) 1400/03/03
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 30 اسفند 1399صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری لوتوس رویان(حسابرسی شده) 1400/02/28
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1400/01/31 1400/02/05
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 30 اسفند 1399صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری لوتوس رویان(حسابرسی نشده) 1400/02/04
صورت های مالی سالانه منتهی به 30 اسفندماه 1399 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری لوتوس رویان(حسابرسی نشده) 1400/02/04
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1399/12/30 1400/01/08
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1399/11/30 1399/12/06
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1399/10/30 1399/11/04
خلاصه عملکرد 9 ماهه منتهی به 30 آذر 1399( حسابرسی نشده ) 1399/10/24
صورتهای مالی9 ماهه منتهی به 30 آذر 1399 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری لوتوس رویان (حسابرسی نشده) 1399/10/24
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1399/09/30 1399/10/08
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1399/08/30 1399/09/02
صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 31 شهریور 1399 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری لوتوس رویان (حسابرسی شده) ( اصلاحیه) 1399/08/20
صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 31 شهریور 1399 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری لوتوس رویان (حسابرسی شده) 1399/08/19
خلاصه عملکرد شش ماهه منتهی به 31 شهریور 1399( حسابرسی شده ) 1399/08/19
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1399/07/30 1399/08/05
خلاصه عملکرد شش ماهه متهی به 31 شهریور 1399( حسابرسی نشده ) 1399/07/29
صورت های مالی شش ماهه منتهی به 31 شهریور 1399 ( حسابرسی نشده ) 1399/07/29
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1399/06/31 1399/07/06
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1399/05/31 1399/06/03
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1399/04/31 1399/05/05
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1399/03/31 1399/04/02
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1399/02/31 1399/03/06
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 29 اسفند ماه 1398 صندوق سرمایه گذاری لوتوس رویان(حسابرسی شده) 1399/02/21
صورتهای مالی سالانه منتهی به 29 اسفند ماه 1398 صندوق سرمایه گذاری لوتوس رویان(حسابرسی شده) 1399/02/21
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1399/01/31 1399/02/02
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 29 اسفندماه 1398 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری لوتوس رویان 1399/02/02
صورتهای مالی سالانه منتهی به 29 اسفندماه 1398 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری لوتوس رویان 1399/02/02
گزارش پرتفوی صندوق منتهی به 29 اسفند ماه 98 1399/01/05
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1398/11/30 1398/12/05
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1398/10/30 1398/11/05
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 30آذرماه 1398صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری لوتوس رویان(حسابرسی نشده) 1398/10/25
صورت های مالی 9 ماهه منتهی به 30آذر ماه 1398صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری لوتوس رویان(حسابرسی نشده) 1398/10/25
صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 31 شهریورماه1398(حسابرسی شده)(اصلاحی) 1398/10/17
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1398/09/30 1398/10/01
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1398/08/30 1398/09/05
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1398/07/30 1398/08/13
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 31 شهریورماه1398(حسابرسی شده) 1398/08/12
صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 31 شهریورماه1398(حسابرسی شده) 1398/08/12
صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 31 شهریورماه1398 1398/08/12
صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 31 شهریورماه1398 1398/08/12
صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 31 شهریورماه1398 1398/08/12
صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 31 شهریورماه1398 1398/08/12
صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 31 شهریورماه1398 1398/08/12
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 31 شهریورماه1398 1398/07/29
صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 31 شهریورماه1398 1398/07/29
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1398/06/31 1398/07/03
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1398/05/31 1398/06/04
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1398/04/31 1398/05/07
گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1398 1398/04/29
صورت های مالی 3 ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1398 1398/04/29
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1398/03/31 1398/04/03
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1398/02/31 1398/03/04
صورت های مالی سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1397(حسابرسی شده) 1398/02/30
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه1397(حسابرسی شده) 1398/02/30
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1398/01/31 1398/02/09
صورت های مالی سالانه منتهی به 29 اسفند ماه 1397 1398/02/07
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 29 اسفند ماه 1397 1398/02/07
گزارش پرتفوی صندوق منتهی به 29 اسفند ماه 97 1398/01/10
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1397/11/30 1397/12/08
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1397/10/30 1397/11/10
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 30آذر ماه1397 1397/10/25
صورت های مالی 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1397 1397/10/25
فایل با کیفیت گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1397/09/30 1397/10/22
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1397/09/30 1397/10/10
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1397/08/30 1397/09/10
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 31 شهریورماه1397 1397/07/28
صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 31 شهریورماه1397 1397/07/28
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1397/06/31 1397/07/10
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1397/05/31 1397/06/10
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1397/04/31 1397/05/10
صورت های مالی 3 ماهه منتهی به 31 خرداد ماه1397 1397/04/24
گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 31 خرداد ماه1397 1397/04/24
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1397/03/31 1397/04/10
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به31/02/97 1397/03/10
صورت های مالی سالانه منتهی به 29 اسفند ماه1396 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری لوتوس رویان(حسابرسی شده) 1397/02/25
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 29 اسفند ماه 1396 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری لوتوس رویان(حسابرسی شده) 1397/02/25
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1397/01/31 1397/02/10
صورتهای مالی سالانه منتهی به 29 اسفند ماه 1396 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری لوتوس رویان 1397/02/04
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 29 اسفند ماه 1396 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری لوتوس رویان 1397/02/04
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 29 اسفند1396 1397/01/20
گزارش پرتفو ماهانه صندوق منتهی به 1396/11/30 1396/12/09
گزارش وضعیت پرتفوی ماهیانه منتهی به 1396/10/30 1396/11/10
صورتهای مالی 9 ماهه منتهی به 30آذر ماه 1396 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری لوتوس رویان 1396/10/26
گزارش عملکرد9 ماهه منتهی به 30آذر ماه 1396 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری لوتوس رویان 1396/10/26
گزارش ماهانه منتهی به 1396/09/30 1396/10/24
صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1396صندوق نیکوکاری لوتوس رویان-حسابرسی شده 1396/08/10
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1396 صندوق نیکوکاری لوتوس رویان-حسابرسی شده 1396/08/10
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1396 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری لوتوس رویان 1396/07/30
صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1396 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری لوتوس رویان 1396/07/30
صورتهای مالی 3 ماهه منتهی به 31 خردادماه 1396 صندوق نیکوکاری لوتوس رویان 1396/04/27
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 30 اسفند ماه 1395 حسابرسی شده 1396/02/19
صورتهای مالی سالانه منتهی به 30 اسفند ماه 1395 صندوق نیکو کاری لوتوس رویان حسابر 1396/02/19
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 30 اسفند 1395صندوق نیکوکاری لوتوس رویان 1396/01/30
صورتهای مالی سالانه منتهی به 30 اسفند 1395صندوق نیکوکاری لوتوس رویان 1396/01/30