جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/10/28

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 15,972 9.37 14,515 10.51 15,975 11.84 17,781 12.88
اوراق مشارکت 127,988 75.1 98,347 71.18 98,421 72.94 98,966 71.71
سپرده بانکی 27,500 16.14 16,462 11.92 11,354 8.41 12,892 9.34
وجه نقد 19 0.01 5 0 5 0 5 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها -4,557 -2.67 967 0.7 909 0.67 882 0.64
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 13,598 7.98 9,764 7.07 10,842 8.04 12,134 8.79