جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/09/19

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 15,982 9.31 13,581 9.86 13,543 9.64 14,514 10.29
اوراق مشارکت 129,087 75.18 98,441 71.44 99,915 71.13 98,772 70.03
سپرده بانکی 28,055 16.34 16,040 11.64 18,525 13.19 18,716 13.27
وجه نقد 19 0.01 5 0 5 0 5 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها -4,643 -2.7 2,109 1.53 800 0.57 845 0.6
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 13,707 7.98 9,049 6.57 9,040 6.44 9,770 6.93