جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/01/31

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 14,925 7.37 5,122 1.51 5,419 1.63 5,088 1.56
اوراق مشارکت 157,910 77.94 325,421 95.8 319,996 96.2 315,583 96.5
سپرده بانکی 28,472 14.05 8,309 2.45 5,867 1.76 5,541 1.69
وجه نقد 15 0.01 7 0 7 0 0 0
واحد صندوق 4,346 2.14 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -3,054 -1.51 817 0.24 1,361 0.41 830 0.25
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 11,995 5.92 3,874 1.14 4,089 1.23 3,796 1.16