بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/04/24

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 16,456 9.28 11,734 8.69 12,068 9.07 12,183 9.26
اوراق مشارکت 133,533 75.28 108,927 80.63 106,578 80.09 106,801 81.21
سپرده بانکی 30,614 17.26 6,025 4.46 5,765 4.33 3,475 2.64
وجه نقد 22 0.01 184 0.14 5 0 5 0
سایر دارایی ها -5,235 -2.95 2,393 1.77 2,484 1.87 2,738 2.08
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 14,518 8.18 7,951 5.89 7,991 6.01 8,067 6.13