بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/02/31

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 16,747 9.3 10,822 7.87 11,467 8.44 11,334 8.36
اوراق مشارکت 135,209 75.06 112,897 82.12 111,248 81.84 111,001 81.9
سپرده بانکی 32,143 17.84 5,795 4.22 4,780 3.52 5,444 4.02
وجه نقد 23 0.01 184 0.13 537 0.4 5 0
سایر دارایی ها -5,476 -3.04 2,519 1.83 2,306 1.7 2,247 1.66
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 14,938 8.29 7,277 5.29 7,925 5.83 7,838 5.78