جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/01/10

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 16,220 9.6 19,261 13.46 21,615 14.58 21,702 14.74
اوراق مشارکت 125,254 74.16 86,294 60.3 68,482 46.18 69,375 47.11
سپرده بانکی 27,834 16.48 28,209 19.71 48,810 32.91 50,352 34.19
وجه نقد 18 0.01 5 0 5 0 5 0
واحد صندوق 3,946 2.34 8,253 5.77 8,413 5.67 4,709 3.2
سایر دارایی ها -4,379 -2.59 1,079 0.75 971 0.65 1,119 0.76
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 13,245 7.84 10,013 7 13,925 9.39 14,411 9.79