جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/07/27

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 16,103 9.29 12,777 9.5 13,624 10.17 13,689 10.15
اوراق مشارکت 130,651 75.39 102,850 76.47 98,117 73.25 95,214 70.59
سپرده بانکی 28,492 16.44 8,462 6.29 10,982 8.2 12,556 9.31
وجه نقد 20 0.01 5 0 5 0 5 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها -4,771 -2.75 3,315 2.46 3,493 2.61 5,947 4.41
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 13,942 8.04 8,473 6.3 9,046 6.75 9,148 6.78