دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 تامین سرمایه لوتوس پارسیان 4,800 %48.00
2 پژوهشگاه رویان 3,000 %30.00
3 موسسه خیرین پژوهش سلامت رویان 2,200 %22.00