گزارشات مدیر

عنوان تاریخ درج
گزارش وجوه مصرفی مدیر اجرا در سال 1397 1398/09/26
اظهار نظر حسابرس در خصوص وجوه مصرفی مدیر اجرا در سال 1397 1398/09/26
اظهار نظر متولی در خصوص وجوه مصرفی مدیر اجرا در سال 1397 1398/09/26
اظهارنظر متولی در خصوص گزارش مدیر اجرا در سال 1397 1398/04/30
گزارش وجوه مصرفی مدیر اجرا در سال 1397 1398/04/30
اظهار نظر حسابرس در خصوص وجوه مصرفی مدیر اجرا در سال 1397 1398/04/30
نظر متولی در مورد گزارش 3 ماهه پاییز 1396 مدیر اجرا 1397/01/18
نظر متولی در مورد گزارش 3 ماهه پاییز 1396 مدیر اجرا 1397/01/18
نظر حسابرس در مورد گزارش 3 ماهه پاییز 1396 مدیر اجرا 1397/01/07
گزارش 3 ماهه پاییز 1396 مدیر اجرا 1396/12/15
گزارش 3 ماهه پاییز 1396 مدیر اجرا(معرفی پروژه ها) 1396/12/15
نظر حسابرس و متولی در گزارش بهمن ماه مدیر اجرا 1396/11/15
گزارش 3 ماهه تابستان 1396 1396/11/09
گزارش مدیر اجرا آبان 96 1396/09/08
نظر حسابرس و متولی در گزارش آبان مدیر اجرا 1396/09/08
گزارش 3 ماهه بهار 1396 مدیر اجرا 1396/04/18
گزارش 3 ماهه زمستان 1395 مدیر اجرا 1396/02/03