ارکان صندوق

کارگزار صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری لوتوس رویان به همراه توضیحات

2 به همراه توضیحات

حسابرس صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری لوتوس رویان به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری لوتوس رویان

مدیر ثبت صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری لوتوس رویان

ضامن نقد شوندگی صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری لوتوس رویان به همراه توضیحات

مدیر صندوق سرمایه گذاری

مدیر اجرا

متولی صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری لوتوس رویان به همراه توضیحات