ارکان صندوق

متولی صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری لوتوس رویان به همراه توضیحات

ضامن نقد شوندگی صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری لوتوس رویان به همراه توضیحات

مدیر اجرا

مدیر ثبت صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری لوتوس رویان

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری لوتوس رویان

کارگزار صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری لوتوس رویان به همراه توضیحات

مدیر صندوق سرمایه گذاری

2 به همراه توضیحات

حسابرس صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری لوتوس رویان به همراه توضیحات