اهداف

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمایه گذاری

این صندوق از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام است و اکثر وجوه خود را صرف خرید سهام و حق‌تقدم خرید سهام می‌کند. از ابتدای ماه سوم فعالیت تا ٦٠ روز مانده به پایان دوره فعالیت صندوق، نصاب‌های زیر براساس ارزش روز دارایی‌های صندوق رعایت می‌شود:

شرح نسبت از کل دارائیهای صندوق
1- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداقل 75 % از كل دارايي هاي صندوق
1- 1 اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل ٣٠ % از كل دارايي هاي صندوق
1- ٢گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداقل 5٠ % از كل دارايي هاي صندوق
1- ٣ اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر حداقل 4٠ % از كل دارايي هاي صندوق
1- ٤ اوراق تضمین شده توسط یک ضامن حداکثر 3٠%از کل دارایی های صندوق
2- سهام و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران، گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس حداقل ٥% و حداكثر ٢٠% از کل دارایی های صندوق
2- ١ سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر حداكثر ٥% از سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر
2- ٢ سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام حداكثر ٥% از کل دارایی های صندوق
2- ٣ سهام و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت حداكثر ٥% از کل دارایی های صندوق
2- ٤ اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام حداكثر ٥% از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
2- ٥ اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه گذاری صندوق در سهام
2- ٦ سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورسها حداكثر ٥% از کل دارایی های صندوق
3- واحدهای سرمایه گذاری " صندوقهای سرمایه گذاری" حداكثر ٥% از کل دارایی های صندوق و تا سقف ٣٠% از تعداد واحدهای صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذاران می باشد