مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
نامه تایید سازمان مجمع صندوق لوتوس رویان مجمع مورخ 1398/09/06 1398/09/17
صورتجلسه صندوق نیکوکاری 98.09.06 تمدید مدت فعالیت 1398/09/17
نامه تایید سازمان مجمع تغییر هزینه حسابرس و استماع گزارش مدیر اجرا مورخ 1398/06/23 1398/07/15
صورتجلسه تغییر هزینه حسابرس و استماع گزارش مدیر اجرا 98.06.23 1398/07/15
نامه تایید سازمان در خصوص مجمع مورخ 1398/03/22 1398/04/17
صورتجلسه مجمع صندوق نیکوکاری لوتوس رویان مورخ 1398/03/22 1398/04/17
نامه تایید سازمان مجمع صندوق لوتوس رویان مجمع مورخ 1398/03/22 1398/04/05
صورتجلسه مجمع صنوق نیکوکاری رویان مورخ 1398/03/22 1398/04/05
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1397/07/30 1397/08/07
نامه تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1397.07.07 1397/08/06
صورتجلسه تغییر روز کاری و واحدهای مدیریتی نیکوکاری لوتوس رویان مورخ 1396.05.16 1397/08/06
صورت جلسه مجمع صندوق مورخ 1397/03/19 منوط بر تغییر رویه صدور و ابطال 1397/04/17
نامه تایید سازمان منوط بر تغییر رویه صدور و ابطال 1397/04/17
صورت جلسه مجمع سالانه نیکوکاری رویان مورخ 1397/03/19 1397/04/13
نامه تایید سازمان منوط بر ثبت مجمع سالانه منتهی به 1397/12/29 1397/04/13
صورتجلسه مجمع 1396/09/15تغییر فرمول سود و پیش بینی سود و مدیر ثبت 1396/09/20
مجمع 15 آبان / تغییر حد نصاب ترکیب دارایی ها و کارمزد مدیر 1396/09/07
صورتجسه و تایید سازمان/ مجمع ۷ مرداد تعییر روز کاری و تصویب ادامه فعالیت 1396/06/15
صورتجلسه و تاییدیه سازمان/مجمع 7 مرداد تغییرات هزینه نرم افزار/ حد نصاب/منافع 1396/05/25
صورتجلسه و تاییدیه سازمان/ مجمع سالانه تصویب صورتهای مالی منتهی 30 اسفند95 1396/03/20
تاییدیه سازمان برای مجمع حداقل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 1395/10/15
صورتجلسه مجمع حداقل واحدهای صندوق نزد سرمایه گذاران 1395/10/15
مجمع موسس 1395/10/12