حاضرین مجمع صندوق رویان 99.03.10

به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری لوتوس رویان در تاریخ 1399/03/10راس ساعت 14 در محل شرکت تشکیل شدحاضرین در مجمع به شرح زیر می باشند:

آقای مجتبی جهانگیری به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان بعنوان نماینده مدیر و دارنده واحدهای مدیریتی به سمت رئیس مجمع

خانم بهاره همتی به نمایندگی از موسسه حسابرسی بهرادمشار به عنوان متولی به سمت ناظر مجمع 

آقای امیر رضا ادیب آذر به نمایندگی از پژوهشگاه رویان به عنوان مدیر اجرا و دارنده واحدهای مدیریتی

خانم پریسا جعفری به سمت دبیر مجمع