تقسیم سود سه ماهه منتهی به 31خرداد 1398

به اطلاع میرساند سود سه ماهه منتهی به 1398/03/31صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری لوتوس رویان در تاریخ 1398/04/03 به حساب سرمایه گذاران واریز گردید.