تغییر هویت دیداری صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری لوتوس رویان

به اطلاع سرمایه گذاران محترم میرساند هویت دیداری صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری لوتوس رویان به روز گردید.