سود سه ماهه منتهی به 29 اسفند 1397

بدینوسیله به اطلاع کلیه سرمایه گذاران می رساند سود دوره سه ماهه منتهی به 29 اسفند 1397 صندوق سرمایه گذاری لوتوس رویان روزدوشنبه مورخ 1398/01/05 به حساب سرمایه گذاران محترم واریز شد.