مجمع تغییر حداقل واحدهای صندوق نزد سرمایه گذاران

بدینوسیله به استحضار می رساند حداقل واحدهای صندوق نزد سرمایه گذاران از ١٠ واحد به ١ واحد تغییر نموده است. (نامه ١٦٢٥٨/١٢٢ سازمان بورس و اوراق بهادار)