اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/02/18
کل خالص ارزش دارائی ها 279,432,109,276 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,030,753 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,030,753 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,031,306 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 271,095

تاریخ آغاز فعالیت:

1395/12/16

مدیر صندوق:

تامين سرمايه لوتوس پارسيان

متولی صندوق:

حسابرسي و بهبود سيستمهاي مديريت حسابرسين

مدیر ثبت:

تامين سرمايه لوتوس پارسيان

مدیران سرمایه گذاری:

مارال طريحي، امير عظيمي، منا شوريه

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت دايا رهيافت

مدیر اجرا:

پژوهشگاه رويان