Menu

اهداف

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش مي‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادي سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینة بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوري و تحليل اطلاعات و گزينش سبد بهينة اوراق بهادار بین همة سرمایه‌گذاران تقسيم مي‌شود و سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانياً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلية حقوق اجرايي مربوط به صندوق از قبيل دريافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام مي‌دهد و در نتيجه سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمايه‌گذاري کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمایه گذاری

اين صندوق از نوع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود است و اكثر وجوه خود را صرف خريد اوراق بهادار موضوع بندهاي ١-٢-٢ و ٢-٢-٢ يا سپرده گذاري موضوع بند ٣-٢-٢ مي كند. در طول عمر صندوق حدنصاب هاي زير بر اساس ارزش روز دارايي هاي صندوق رعايت مي شود:

شرح نسبت از کل دارائیهای صندوق
١ - سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی  حداقل 75 % از كل دارايي هاي صندوق
١ - ١ اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار  حداقل ٣٠ % از كل دارايي هاي صندوق
٢ - ١ گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی  حداقل 5٠ % از كل دارايي هاي صندوق
٣ - ١ اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر  حداقل 4٠ % از كل دارايي هاي صندوق
٤ - ١ اوراق تضمین شده توسط یک ضامن  حداکثر 3٠%از کل دارایی های صندوق
٢ - سهام و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران، گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس  حداقل ٥% و حداكثر ٢٠% از کل دارایی های صندوق 
١ - ٢ سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر  حداكثر ٥% از سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر 
٢ - ٢ سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام  حداكثر ٥% از کل دارایی های صندوق 
٣ - ٢ سهام و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت  حداكثر ٥% از کل دارایی های صندوق 
٤ - ٢ اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام  حداكثر ٥% از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق 
٥ - ٢ اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام  حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه گذاری صندوق در سهام 
٦ - ٢ سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورسها  حداكثر ٥% از کل دارایی های صندوق 
٣ - واحدهای سرمایه گذاری " صندوقهای سرمایه گذاری"  حداكثر ٥% از کل دارایی های صندوق و تا سقف ٣٠% از تعداد واحدهای صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذاران می باشد 
دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان